voorwaarden

Algemene voorwaarden & Huisregels Huttendorp Hoograven

Doelgroep

Huttendorp Hoograven is bedoeld voor kinderen van 7 t/m 12 jaar die woonachtig zijn in de wijk Hoograven-Zuid in Utrecht (waarvan de vaartse rijn, de A12, de Waterlinieweg, de Rijnhuizenlaan en de burgemeester Smitsstraat de grens zijn) en/of op één van de scholen zitten binnen dit gebied..

Maximaal 120 kinderen kunnen deelnemen aan dit evenement. De inschrijving sluit bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers. Indien er meer aanmeldingen zijn zal er een wachtlijst worden opgesteld op basis van binnenkomst van de aanmelding. Voorwaarde voor deelname is dat een van de ouders / begeleiders minimaal één dag gedurende de week als vrijwilliger bijdraagt aan de begeleiding en ondersteuning bij huttendorp Hoograven.

Huttendorp Hoograven is géén kinderopvang. Deelname vindt vrijwillig plaatst en kinderen die naar huis willen moeten dit te allen tijden kunnen. Ouders dienen dus voor een back-up te zorgen.

Inschrijven en betalen

Betaling dient contact bij inschrijving te worden voldaan. De prijs per deelnemer is € 40,00. Dit bedrag betaalt u online via de per mail verzonden betaallink.

Annuleren

Indien u deelname aan Huttendorp Hoograven wilt annuleren kan dit kosteloos 14 dagen na betaling tot uiterlijk 26 juli 2019. Bij annulering na deze datum is volledige deelname verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.

De organisatie behoudt het recht om het Huttendorp Hoograven deels of in zijn geheel te annuleren, als dat door (weers-)omstandigheden nodig blijkt. In zo’n situatie zal er geen restitutie plaats vinden van de gehele inschrijvingskosten, maar slechts het deel dat na de reeds gemaakte kosten resteert.

Beeldmateriaal

Tijdens het evenement worden er foto’s gemaakt. De ouder/begeleider gaat er mee akkoord dat deze foto’s worden gebruikt voor de besloten facebookpagina van Huttendorp Hoograven, of andere media uitingen in het kader van Huttendorp Hoograven.

De deelnemer (daarbij inbegrepen de ouder/begeleider ) ontvangt hiervoor op geen enkele wijze enige vergoeding.

 Speeltoestellen

Het gebruik van de speeltoestellen in de speeltuin, speelweiden en dergelijke installaties is geheel voor eigen risico. Speeltuin De Kameleon en de organisatie Huttendorp Hoograven zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

Omgangsvormen

De deelnemer en ouder/begeleider dienen zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de algemene regels van fatsoen te gedragen. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag tegen andere deelnemers en/of bezoekers en de vrijwilligers wordt niet getolereerd. Personen die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, kunnen van het evenement verwijderd worden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie (van een deel) van het inschrijfgeld en/of andersoortige vergoeding.

Baldadigheid en/of vernieling, dan wel anderszins ongewenst gedrag tegen andere deelnemers, de vrijwilligers en van eigendommen van de speeltuin De Kameleon wordt niet getolereerd. Personen die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk uit de speeltuin verwijderd worden,zonder dat dit enig recht geeft op restitutie (van een deel) van het inschrijfgeld en/of andersoortige vergoeding.

Aansprakelijkheid

De organisatie van het Huttendorp Hoograven is slechts aansprakelijk voor schade en/of letsel aan u, of aan uw eigendommen toegebracht, voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de organisatie van Huttendorp Hoograven. Aansprakelijkheid van de organisatie van het Huttendorp Hoograven voor overige schade en/of letsel, al dan niet ten gevolge van het deelnemen aan/gebruik maken van het evenement [of de speeltuin] wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Gedragscode vrijwilligers

De organisatie van Huttendorp Hoograven erkent de verantwoordelijkheden die komen met het werken met vrijwilligers. In dat kader onderschrijft zij de bijgevoegde Gedragscode Vrijwilligers.

 

Contact

Huttendorp Hoograven wordt gehouden in Speeltuin de Kameleon, Hoogravenseweg 37 in Utrecht. Contactpersonen: Edo Kolmer (06 58846014), Herco Terweij (06 13101491)

 

 

Gedragscode Vrijwilligers:

 1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:
 2. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespec­teerd voelt.
 3. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 4. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 5. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwach­ting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door ieder­een die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het be­stuur aangewezen personen.
 10. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde ge­dragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.